Kontrolluppgifter
Created: Sep 19, 2012 12:11:09 PM • Modified: Jun 24, 2014 10:30:21 AM Open in BL Administration Manual Print
Contents [Hide]

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Bilden nedan visar hur fönstret för kontrolluppgifter ser ut. För muspekaren över bilden så kommer förklarande text fram.

466_KU.JPG

Arbetsgång

1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2013 och se till att dessa är utskrivna och uppdaterade. Läs mer här.

2. Du måste installera version 2014.1.100 eller senare innan du kan skriva ut kontrolluppgifter för inkomståret 2013. Läs mer här.

3. Välj Aktivitet – Kontrolluppgifter och sedan knappen Mer – Skapa KU10 för inkomstår 2013-års löner för att hämta löneuppgifter för 2013. Om du behöver kan du redigera befintliga löneuppgifter eller lägga till nya. Om du har betalat ut ränta (KU20) eller utdelning (KU31) till en anställd kan du även skapa kontrolluppgifter för det. Läs mer här.

VIKTIGT!
Observera att du måste installera version 2014.1.100 eller senare innan du kan skriva ut kontrolluppgifter för inkomståret 2013.

4. Skriv ut kontrolluppgifterna på papper. Pappersutskrifterna bör göras i minst två exemplar (ett till den anställde och ett för företagets redovisning). Om du vill kan du skicka den anställdes exemplar med e-post. Läs mer här.

5. Skapa kontrolluppgiftsfiler till Skatteverket. Läs mer här. Du väljer själv var du vill att filerna ska sparas. Kontrolluppgifterna redovisas sedan till Skatteverket på något av följande sätt:

  • Via Skatteverkets filöverföringstjänst. Filerna laddas då upp via www.skatteverket.se, genom att du väljer E-tjänster och därefter Filöverföring. Filöverföring kräver att du har en e-legitimation.
  • På cd, dvd, diskett eller annat lämpligt datamedium. Mediet ska märkas och skickas till Skatteverkets inläsningscentral (läs mer nedan).
  • I pappersform. Du skriver då ut ytterligare ett exemplar av kontrolluppgifterna och lämnar in dem till det skattekontor där arbetsgivaren är registrerad, tillsammans med blanketten Sammandrag kontrolluppgifter (SKV 2304).
VIKTIGT!
Kontrolluppgifterna ska vara inlämnade senast 31 januari 2014.

6. Därefter ska du nollställa lönetotalerna under Aktivitet – Nollställning lönetotaler. Läs mer här.

7. Nu kan du börja registrera löner för 2014.

Registrera klart lön för 2013

Innan du hämtar in kontrolluppgifter ska du se till att alla löner för 2013 är registrerade och uppdaterade. Om du behöver komplettera lönerna för 2013 spelar det ingen roll om du har version 2014.1.100 eller inte, den innehåller skattetabeller och uppgifter om socialavgifter för både år 2013 och 2014.

Skapa och redigera kontrolluppgifter

Börja med att välja Aktivitet – Kontrolluppgifter. Du får upp en meddelanderuta som talar om vilket år som just din programversion hanterar kontrolluppgifter för. Genom att välja Mer – Skapa KU10 från 2013-års löner kommer alla anställda du registrerat lön på under året synas i listan. Om du vill ändra någon uppgift som ska redovisas till Skatteverket markerar du en anställd och väljer Redigera. Välj vilken kontrolluppgift det gäller, KU10 (från arbetsgivare), KU20 (ränta) eller KU31 (utdelning).

Genom att välja Ny kan du komplettera med uppgifter på anställda som inte registrerats i programmet. Det kan till exempel vara anställda som fått lön innan du började använda programmet eller någon vars löner blivit registrerade i ett annat program. Du kan också lägga till kontrolluppgifter för ränta (KU20) eller utdelning (KU31) som inte hanteras via löneregistreringen.

VIKTIGT!
Observera att ändringar du gör i KU10 genom att klicka Redigera eller Ny sparas de inte i historiken i löneprogrammet, utan ändrar bara det som redovisas in till Skatteverket.

Vill du att dina ändringar ska finnas lagras i historiken måste du registrera dem i löneprogrammet. Det kan vara ändringar på anställdakortet (t ex adressuppgifter och personnummer) eller via löneregistreringen. Genom att åter välja Mer – Skapa KU10 från 2013-års löner kommer den tidigare inläsningen att läsas över av den senare inläsningen och eventuella ändringar att komma med i kontrolluppgifterna.

Skriva ut kontrolluppgifter

När du har hämtat in lönerna och gjort eventuella ändringar, är nästa steg att skriva ut kontrolluppgifterna på papper. Markera de kontrolluppgifter du vill skriva ut och välj Utskrift. Genom att hålla nere ctrl-tangenten kan du klicka på flera anställda i listan. Välj vilken sorts kontrolluppgift (KU10, KU20 eller KU31) du vill skriva ut. Du bör skriva ut minst två exemplar, ett till den anställde och ett som arkivmaterial.

Du kan även skriva ut en sammanställning för kontrolluppgifter för KU10 kontrolluppgiftstotal genom att välja Utskrift – Skriv ut sammanställning för kontrolluppgift för KU10. Den visar de summerade beloppen för varje ruta i kontrolluppgiften för alla anställda.

VIKTIGT!
Kontrolluppgiftstotalen kan du använda för att stämma av inlämnade skattedeklarationer mot kontrolluppgifterna.

Om du lämnar in kontrolluppgifter på papper måste du även lämna in blanketten Sammandrag, kontrolluppgifter (SKV 2304) som du hittar på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Vill du skicka kontrolluppgifterna via e-post till de anställda väljer du Mer – KU via e-post. Programmet skapar ett e-postmeddelande till alla anställda som har en e-postadress angiven i anställdakortet med kontrolluppgifterna bifogade som pdf-filer.

Skapa filer till Skatteverket

För att skapa en fil med kontrolluppgifter väljer du Skapa filer, sedan Skapa fil för företaget. Programmet föreslår att filerna Info.ku (innehåller uppgifter om uppgiftslämnaren) och Kured (innehåller uppgifter om alla anställda) ska sparas i mappen KU

  • Windows XP C:\Documents and Settings\All users\Delade dokument\BLaData\Ftg-xxxx\KU
  • Windows 7: C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa\Ftg-xxxx\KU
  • Windows 8: C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa\Ftg-xxxx\KU

Du kan om du vill välja att kopiera filerna till cd, dvd, diskett eller annat datamedium direkt genom att ändra sökvägen. Om du gjort kontrolluppgifter i programmet tidigare år får du en fråga om du vill skriva över filerna, här kan du normalt svara Ja. Du får ett meddelande om hur många poster som skrivits till fil.

VIKTIGT!
Om du ändrar namn på filerna Info.ku och Kured kommer inte Skatteverket kunna läsa in dem.
Efter att filerna skapats bör du testa dina filer så att inga formella fel finns. Välj Mer – Testa fil till Skatteverket. Se till att välja filen Info.ku så kommer både Info.ku och Kured att testas. Om filerna inte är korrekta får du meddelande om vad som är fel. Om du får meddelande om att filerna är godkända är de klara att skickas in till Skatteverket.

Om du tänker skicka in en cd, dvd eller diskett måste den märkas med:

KU
Produktion
Namn, adress, telefonnummer till kontaktperson
Person-/organisationsnummer på den som lämnar uppgifterna

Skicka kontrolluppgifterna till:
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4300
839 86 ÖSTERSUND

För att redovisa kontrolluppgifter via internet går du in på www.skatteverket.se och väljer
E-tjänster, därefter Filöverföring och den säkerhetslösning du har. För att du ska kunna redovisa via internet krävs att du har en e-legitimation.

VIKTIGT
Observera att kontrolluppgifterna ska vara inlämnade senast 31 januari 2014.

Flera uppgiftslämnare i samma fil

Om du ska skicka kontrolluppgifter för flera olika företag kan du skicka dessa i samma fil (och därmed på samma cd, dvd, diskett etc). När du valt Skapa fil ska du i nästa steg välja Skapa fil för flera företag.

Registrera sedan uppgifter för den som står som medialämnare (adressuppgifter mm till kontaktpersonen hos den som lämnar uppgifterna). Välj sedan Ok för att skapa filen med kontrolluppgifterna.

Om du inte tidigare använt funktionen kommer du först att få välja var du vill spara filerna Info.ku och Kured, om du:

  • har Windows XP eller tidigare föreslår programmet att de sparas i mappen KU under programinstallationen (normalt C:\Program\BLaData alt. BLa)
  • har Windows 7 hittar du mappen KU under C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa
  • har Windows 8 hittar du mappen KU under C:\Användare\Delat\Delade dokument\BLaData alt. BLa
  • använder företagsgrupper kommer programmet istället att föreslå att filerna sparas i mappen KU i den upplagda företagsgruppen.

När du väljer att skapa fil i ett nytt företag och väljer alternativet Skapa fil för flera företag kommer uppgifterna om medialämnaren upp automatiskt. När du sedan åter väljer Ok för att skapa fil bygger du på den redan skapade filen som ska skickas med uppgifter för flera företag.

Om du redan skapat filen för ett företag och gör det igen får du en fråga om du ska ersätta uppgifterna i filen. Det gör att du enkelt kan ersätta felaktiga uppgifter i just det företaget, utan att behöva skapa om filen igen i alla företag.

VIKTIGT!
Genom att skapa filen igen kan du på ett enkelt sätt ersätta uppgifter för ett företag.

Rättelse av kontrolluppgift

För att kunna korrigera uppgifter som redan skickats in till Skatteverket måste du först redigera de uppgifter som är felaktiga på varje anställd. Skatteverket vill endast ha in de uppgifter som är rättade och inte de som redan är korrekta. En rättat kontrolluppgift ersätter tidigare lämnad, varför samtliga uppgifter måste fyllas i.

Själva ändringarna gör du endera i löneprogrammet eller direkt i kontrolluppgiften. Gör du dem i löneprogrammet (t ex ändringar på anställdakortet eller i löneregistreringen) och väljer Mer – Skapa KU10 för 2013-års löner, kommer du skriva över de tidigare hämtade kontrolluppgifterna (gäller även KU20 och KU31). Gör du ändringarna direkt i kontrolluppgiften sparas de å andra sidan inte om du väljer väljer Mer – Skapa KU10 för 2013-års löner igen.

När det gäller specifikationsnumret i ruta 570 måste det vara samma nummer i rättelsen som i den först skapade kontrolluppgiften, i annat fall kommer det att skapa dubbletter hos Skatteverket. Du behöver normalt inte själv redigera specifikationsnumret, utan det hanterar programmet åt dig.

När du har gjort dina ändringar (oavsett om du gjort dem i löneregistreringen eller direkt i kontrolluppgiften) ska du markera den anställde du vill rätta och välja Redigera och ange ett rättelsedatum (ruta 40) i kontrolluppgiften. Datumet ska skrivas. ÅÅÅÅMMDD (t ex 20140219). Dessa uppgifter behöver Skatteverket för att särskilja olika filer som kan komma från samma arbetsgivare. När du sedan väljer Skapa fil ska du välja Skapa rättelsefil och ange samma rättelsedatum igen. När du klickar Ok för att skapa filen kommer bara dina rättade poster med i filen.

VIKTIGT!
Eventuella ändringar måste vara inlämnade senast 1 mars 2014 för att den anställde ska få med dem på sina förtrycka uppgifter i inkomstdeklarationen.

Löneregistrering för inkomståret 2014

Innan du påbörjar registreringen av lönerna på det nya året ska du ha nollställt lönetotalerna under Aktivitet – Nollställning lönetotaler.

När du går in i löneregistreringen – efter att ha installerat version 2014.1.200 eller senare – känner programmet av vilket utbetalningsdatum du registrerar och väljer automatiskt det årets skattetabeller och arbetsgivaravgifter.

VIKTIGT!
Observera att om du väljer Mer – Skapa KU10 för 2013-års löner i kontrolluppgiftsfunktionen efter att du har registrerat lön under 2014, måste du omuppdatera lönetotaler för 2014 under Aktivitet – Omuppdaterign lönetotaler. Detta för att ackumulatorerna för 2014 ska bli rätt.

 Aktuella belopp 2014

Ingen förändringar av beloppen för traktamenten har skett. Kostförmånsvärdena är dock ändrade för 2014.

Skattefritt traktamente inom Sverige

Helt maximibelopp 220 kr
Efter tre månader

154 kr

Efter två år

110 kr

Halvt maximibelopp

110 kr 

Nattraktamente

110 kr 

Traktamentesreduceringar inrikes tjänsteresor

Frukost, lunch, middag 198 kr
Lunch och middag 154 kr
Lunch eller middag 77 kr
Frukost 44 kr

Kostförmånsvärden

Helt fri kost 210 kr
Lunch eller middag 84 kr
Frukost 42 kr
Was this guide helpful to you?